مواردی که رسیدگی متوقف میشود

صدور چک بلا محل در عین اینکه یک امر جزائی وکیفری است قانونگذار آن را حق الناس شناخته است بدین معنا که  شروع تعقیب با شکایت شاکی است و ادامه رسیدگی نیز مستلزم آن است که شاکی برشکایت خود باقی باشد. بنا براین اگر دارنده چک اعلام شکایت نکند صادر کننده چک تعقیب نخواهد شد ویا اگر شاکی در اثناء رسیدگی اعلام رضایت نماید رسیدگی متوقف میشود وقرار موقوفی تعقیب صادر میگردد چند مورد دیگر را نیز توجه داشته باشید.

۱- توجه داشته باشید که اگر چکی جنبه کیفری داشت وشما شکایت کردید وپرونه ای تشکیل شدچنانچه چک را به دیگری واگذار کردیدشکایت شما منتفی وپرونده مختومه خواهد شد.
۲-با فرض اینکه چک جنبه کیفری داشته باشدشما تاشش ماه فرصت داریدکه چک را به بانک ببرید وگواهی عدم پرداخت بگیرید ویا اگر گواهی گرفته اید تا شش ماه فرصت دارید که شکایت نمائید واگر این فرصت را از دست بدهیددیگر حق شکایت کیفری نخواهید داشت(ماده ۱۱قانون صدور چک وتبصره آن ).
۳- اگر چکی بابت معاملات نامشروع صادر شده باشدمثل خرید وفروش مشروبات الکلی ویا بایت ربا اخذ شده باشد واین مطلب ثابت شود تعقیب کیفری ندارد.
۴- اگر گواهی عدم پرداخت از بانک گرفتیدوبعد از آن چک را بغیر واگذار کردیداو حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

 

نویسنده : یاسر میرگلبابایی نظرات : 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.