احکام خلاف حق را چگونه چاره کنیم

صاحب حق

همیشه از دادگاه انتظار دارد که حکم عادلانه ومطابق حق صادر نماید این انتظار درستی است در مقابل قاضی دادگاه نیز شرعا وقانونا موظف ومتعهد است که برخلاف حق حکمی صادر ننمایدالبته مشروط بر اینکه حق معلوم باشد ویا دلائل کافی ارائه شده باشد ولی گاهی میشود که ذی حق توان ارائه دلیل کافی نداردوحق وناحق درهم آمیخته وتفکیک آن ممکن نیست اینجا است که قاضی باید تلاش خود را در جهت کشف حقیقت مبذول دارد ودر نهایت به هر نتیجه ای رسید حکم قضیه را صادر نماید

ادامه مطلب
نویسنده : یاسر میرگلبابایی نظرات : 0

سرقفلی چیست؟

سرقفلی یک حق عرفی

است که در املاک استیجاری تحت شرائطی ایجادمیشود ومنع شرعی  ندارد در قانون نیزمورد حمایت قرار گرفته است این حق معمولادر املاک تجاری بین مالک ومستاجر رد وبدل میشود(منظور ازمالک اعم از مالک ملک است یا مالک منافع)عبارت سرقفلی کنایه از این است که مالک در قبال گرفتن مبلغی کلید ملک را تحویل میدهد ویا بعارت دیگر قفل محل کسب را می گشایدتا مستاجر در آن مستقر شود.

ادامه مطلب
نویسنده : یاسر میرگلبابایی نظرات : 0

موارد تعلق سرقفلی

صرف اجاره کردن محلی سبب

ایجاد حق سرقفلی نمیشود ولوسالهای زیادی دراختیارمستاجر باشداما مواردی هست که گرفتن مبلغی تحت عنوان سرقفلی بلا اشکال است وما آن راذکرمیکنیم:
۱- مالکی راضی میشودملک خود رابه اجاره شخصی بدهد به شرطی که آن شخص مبلغی علاوه براجاره بهابه مالک بپردازد این مبلغ را حق سرقفلی میگویند.
۲-مالکی راضی میشود ملک خود را برای مدتی طولانی وبا اجا زه انتقا ل به غیر، به شخصی اجاره دهد ودر قبا ل این موافقت وجهی را از مستاجر بعنوان حق سرقفلی میگیرد.
۳- مالکی راضی میشود ملک خود رابرای مدتی طولانی اجاره دهد ودراین مدت حق افزایش اجاره بها راازخود سلب نمایدودرقبال این رضایت وجهی  بعنوان سرقفلی میگیرد.
۴- مستاجری بامالک شرط کند که او را از مغاره اخراج نکند وهر سال اجاره راتمدید کند، مالک راضی میشود و در قبال این رضایت پولی از مستاجر میگیرد، این هم حق سرقفلی نام دارد.
۵- مستاجری مثلا حق دارد پنج سال در ملکی کاسبی کند اما راضی میشود قبل ازتمام شدن مدت آن ملک رابه مالک یا غیراو(درصورت داشتن اجازه) باگرفتن مبلغی تحت عنوان سرقفلی  واگذارکند.

ادامه مطلب
نویسنده : یاسر میرگلبابایی نظرات : 0

رجوع از هبه به چه صورت ممکن است ؟

در مورد اینکه رجوع به چه صورت ممکن است صورت خاصی بیان نشده است لذا واهب بهر شکل ممکن که کاشف از قصد رجوع  باشد

میتواند رجوع کند۰ مثل اینکه  قصد خود را بنویسد یا با لفظ مقصود خود را برساند یا اینکه اقدام به تصرف نمایدماده ۴۴۹ قا نون مدنی به همین امر اشاره دارد.
بنا براین اگر واهب بعد از بخشیدن ما ل به طرف خود از کرده خویش پشیمان شود وبا شیوه های مذکور عمل نماید میتوان اقدام او را رجوع محسوب نمود  البته خوب است کسی که میخواهد از هبه اش رجوع نماید با ارسا ل اظهار نامه ای برای متهب قصد خود را به اطلاع او برساند خاصیت این کار این خواهد بود که قصد خود را طریق مرجع قانونی به اطلاع طرف رسانده مضافا تاریخ رجوع مشخص است وبعدا بر سر ارزشهای افزوده ما ل اختلافی ایجاد نخواهد شد.

ادامه مطلب
نویسنده : یاسر میرگلبابایی نظرات : 0

عقد صلح چیست

صلح عقدی است که بین دو طرف  در خصوص امری واقع میشود صلح گاهی برای  رفع اختلافات موجود ویابرای جلو گیری از تنازع احتمالی آینده صورت میگیردویا بجای یکی ازعقودمعاملاتی بکار میرود وبعبارتی عقد صلح بر دو قسم است:

ادامه مطلب
نویسنده : یاسر میرگلبابایی نظرات : 0